Członek zespołu BandaLula

Mirosław Aftyka

Mirosław Aftyka

gitara basowa, wokal

…a wszystko zaczÍ≥o siÍ dawno temu,od momentu gdy „starsi” zabrali mnie „szczawika” na wystÍp
skandynawsko-brytyjskiego zespo≥u Beat Stones w Bystrzyckim Oúrodku Kultury.
Od tego momentu zaczĻ≥ mnie trawiś „robak” zwany „muzykĻ”.
JuŅ jako 7 latek „przystawia≥em ucho” do radia dziÍki ktůremu przys≥uchiwa≥em sie bacznie poczynaniom polskich
jak i zagranicznych zespo≥ůw grajĻcych rock and roll.Szczegůlnie intrygujĻce dla mnie by≥y partie
wykonywane przez instrument grajĻcy bardzo „nisko” zwany basem lub gitarĻ basowĻ.
W tamtym teŅ czasie,wraz z mĻ pierwszĻ gitarĻ akustycznĻ
rozpoczĻ≥em mojĻ ŅyciowĻ przygodÍ z edukacjĻ muzycznĻ oraz muzykĻ.
Z biegiem czasu nabyte umiejÍtnoúci oraz zmieniajĻce siÍ ogůlne tendencje muzyczne,wymusi≥y
na mie utworzenie bitowej grupy o nazwie „Zespů≥ Zagadka”,ktůry jak siÍ půŅniej okaza≥o
,sta≥ siÍ bazĻ eksportowego zespo≥u o nazwie „Zodiac Trio”.W tym w≥aúnie sk≥adzie mieliúmy moŅliwoúś
koncertowania w Skandynawii(Finlandia,Norwegia).Nasze pierwsze kontrakty zosta≥y zrealizowane
przy wspů≥udziale Agencji Artystycznej „PAGART”
Pierwsze lata XXI wieku po≥Ļczy≥y mĻ muzycznĻ drogÍ z zespo≥em „Holly Band” i z tym zespo≥em-na
przestrzeni lat-pojawia≥em siÍ ponownie na norweskim rynku muzycznym.
Po rozszerzeniu sk≥adu zespů≥u i zmianie nazwy na „Back-Door” rozpoczÍliúmy seriÍ koncertůw
w kraju oraz przygranicznych terenach Czeskiej Republiki.
Jak widaś moja przygoda z muzykĻ i arsena≥em gitar basowych trwa do dziú a swe nabyte umiejÍtnoúci
muzyczne realizujÍ w zespolach grajĻcych rock,folk,country,jazz czyli w grupach Back-Door,Lulek Quintet
oraz Banda Lula.

Pozostali członkowie

Natan Domnik

akordeon

Marzena Holly

wokal, instrumenty klawiszowe

Ryszard Holly

gitara solowa, wokal

Mirosław Aftyka

gitara basowa, wokal

Zbigniew Sałkiewicz

instrumenty perkusyjne, wokal

Andrzej Biliński

wokal, tenor, gitara

Radosław Grzegorczyk

piano stage, instrumenty klawiszowe, wokal

Piotr Podarzecki

saksofon, akordeon, wokal